Nit knjigovodstvene usluge

vl.Sanja Jerković

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Zanimljivo

s-Kako otvoriti obrt1

             Kako otvoriti obrt

 

Želite li otvoriti obrt, trebate se obratiti županijskom uredu za gospodarstvo, prema mjestu sjedišta budu?eg obrta. Možete se obratiti i u servis Hitro.hr. Prije odlaska razmislite o imenu kje želite dati svome obrtu i o djelatnostima kojma ?ete se baviti.

Otvaranje obrta se odvija u tri koraka: odabir vrste obrta, prikupljanje dokumentacije te predaja dokumentacije i uplata pristojbi.

1. Odabir vrste obrta

U prethodnom poglavlju su navedene i objašnjene vrste obrta, što zna?i da prilikom otvaranja obrta osoba može birati izme?u:

 • Slobodnog obrta

 • Vezanog obrta

 • Povlaštenog obrta.

2.  Prikupljanje dokumentacije

Potrebna dokumentacija za otvaranje obrta je:

Obrasci za registraciju

Za registraciju obrta potrebno je ispuniti i priložiti sljede?e obrasce:

 1. Prijava za upis u obrtni registar

 2. Registarski list RL 1 - podaci o obrtu

 3. Registarski list RL 2 - podaci o izdvojenom pogonu (ako ima izdvojenih pogona)

 4. Registarski list RL 3 - podaci o djelatnostima

 5. Tiskanica 1 - podaci o vlasniku obrta.

Uz ispunjene obrasce potrebno je priložiti i sljede?e:

 1. presliku osobne iskaznice (za hrvatske državljane)

 2. presliku putne isprave i potvrdu o prijavi boravišta u RH na odre?enoj adresi ili presliku osobne iskaznice, ako osoba ima prebivalište u RH (za strane državljane)

 3. potvrdu o radnoj sposobnosti ako je za konkretnu djelatnost ona potrebna (od lije?nika specijalista medicine rada)

 4. potvrdu o osposobljenosti, majstorskom ispitu ili svjedodžbu ili izjavu onoga tko prijavljuje obrt da ?e zaposliti radnika s odgovaraju?om stru?nom spremom (za vezane i povlaštene obrte)

 5. dokaz o uplati upravne pristojbe (biljezi i uplata na ra?un odnosne županije)

 6. dokaz o uplati za obrtnicu.

Obrtnicu ne pla?aju:

 1. branitelji sudionici Domovinskog rata (potvrda MORH-a ili iskaznica branitelja)

 2. osobe prijavljene na Zavodu za zapošljavanje koje su starije od 45 godina ili imaju više od 20 godina staža (dokaz: evidencijski karton HZZ-a ili radna knjižica) i

 3. osobe koje otvaraju obrt sa sjedištem na otocima i na podru?ju od posebne državne skrbi.

Ostali uvjeti za upis obrta koji se pribavljaju po službenoj dužnosti:

 1. Potvrda Ministarstva pravosu?a (prema mjestu prebivališta) da osobi koja otvara obrt pravomo?nom sudskom presudom nije izre?ena sigurnosna mjera zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje

 2. Potvrda prekršajnog suda (prema mjestu prebivališta) da osobi koja otvara obrt pravomo?nim rješenjem o prekršaju nije izre?ena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje.

Kod izrade pe?ata sa sobom morate imati:

 1. Rješenje o upisu obrta u obrtni registar ili obrtnicu.

Kod otvaranja ra?una sa sobom morate imati:

 1. Rješenje o upisu obrta u obrtni registar

 2. Pe?at

 3. Osobna iskaznica.

Kod prijave na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje potrebno je imati sa sobom sljede?e:

Za vlasnika obrta:

 1. Rješenje o upisu obrta u obrtni registar

 2. Prijava o obvezniku uplate doprinosa (tiskanica 1)

 3. Prijava za osnovno zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu (tiskanica 2)

 4. Umjesto tiskanice M-11P potrebno je priložiti tiskanicu T-P-2 (Evidencija o zaprimljenim dokumentima - interna tiskanica koju izdaje HZMO pri preuzimanju dokumentacije, iz koje se vidi registarski broj obveznika).

Za zaposlenika:

 1. Ugovor o radu

 2. Tiskanica M-11P.


Zajedni?ko obavljanje obrta

Ako dvije ili više fizi?kih osoba žele zajedni?ki obavljati obrt, pored navedenog moraju priložiti i ugovor o me?usobnim odnosima (ugovor o ortakluku) ovjerenog od strane javnog bilježnika. U slu?aju obavljanja vezanog obrta dovoljno je da samo jedna osoba ispunjava uvjet stru?ne spreme.

3. Predaja dokumentacije i uplata pristojbi

Fizi?ka osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje obrta, postaje obrtnikom kad se upiše u obrtni registar.
Rješenje o upisu obrta u obrtni registar i obrtnicu preuzima se na šalteru servisa HITRO.HR. Po primitku obrtnice potrebno je izraditi pe?at i otvoriti ra?un.

Nakon upisa u obrtni registar obrtnik je dužan po?eti obavljati obrt u roku od godine dana, a najkasnije 8 dana prije po?etka rada obvezan je prijaviti po?etak obavljanja obrta.
Potrebno je i prijaviti se u sustav zdravstvenoga osiguranja u podružnicu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Kod otvaranja obrta postoje i odre?eni troškovi, a to su:

 • upravna pristojba u iznosu od 270,00 kn (250,00 kn + 20,00 kn biljega)

 • trošak obrtnice 200,00 kn

 • uvjerenje o nekažnjavanju 60,00 kn (30,00 kn + 30,00 kn biljega)

 • lije?ni?ko uvjerenje (cca 350,00 kn)

 • prilikom upisa u obrtni registar (najkasnije godinu dana od registracije) 70,00 kn.

 

           Tvrtka obrta i sjedište obrta


Tvrtka obrta je ime pod kojim obrt posluje. Ime obrta treba upu?ivati na djelatnost koja ?e se obavljati. Tvrtka mora sadržavati naziv obrta, oznaku, ime i prezime obrtnika i sjedište, a može sadržavati i posebne oznake.

Primjer:
Gra?evinski obrt MARKO
vl. Marko Markovi?
Koprivnica, Koprivni?ka bb

Tvrtka obrta mora biti istaknuta na ulazu u sjedište obrta  i izdvojene pogone u kojima se obavlja obrt ili na mjestu gdje se obrt obavlja ako se radi o obrtima za koje nije potreban prostor.

Sjedište obrta je mjesto u kojem se obavlja obrt, a ako za isto nije potreban prostor, sjedište obrta je mjesto u kojem obrtnik ima prebivalište. Osim u sjedištu obrt se može obavljati i u više prostora (izdvojenih pogona). Izdvojeni pogon mora odgovarati uvjetima, kao i prostor sjedišta obrta. U svakom izdvojenom pogonu u kojem se obavlja slobodni obrt obrtnik je dužan imenovati poslovo?u koji ispunjava propisane op?e uvjete za vo?enje obrta. Kada se u izdvojenom pogonu obavlja vezani obrt, obrtnik je dužan imenovati stru?nog poslovo?u koji ima uvjete za vo?enje vezanog obrta. Izdvojeni pogon prijavljuje se nadležnom uredu na ?ijem se podru?ju nalazi prostor.

Obrti koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama propisani su Pravilnikom o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama, a to su sljede?e djelatnost:

 • ru?na izrada gotovih tekstilnih proizvoda od svih vrsta tekstilnih materijala
 • izrada ukrasnog pribora, vrpci, resa, pompona
 • izrada ?ipki u vrpcama ili u motivima vezanih tkanina
 • izrada pletenih i kuki?anih pulovera, jakni, prsluka i sl. proizvoda - ru?no pletenje
 • izrada po mjeri odje?e od kože i imitacije kože
 • izrada po mjeri ostale vanjske odje?e - šivanje po mjeri
 • izrada po mjeri šivanog rublja od tkanog, pletenog ili kuki?anog tekstila, ?ipke itd. za muškarce, žene, djecu - izrada steznika i pojaseva
 • izrada šešira i kapa
 • izrada ostalih odjevnih predmeta: rukavica, remena, šalova, kravata, mrežica za kosu
 • izrada krznenih pokrivala za glavu
 • izrada proizvoda od krzna
 • izrada remena za satove, osim metalnih
 • izrada gornjih dijelova obu?e i papu?a
 • izrada okvira za slike
 • izrada sjenila za svjetiljke od papira i kartona
 • izrada sjenila za svjetiljke od plastike
 • slikanje na staklu
 • izrada staklenih sjenika za svjetiljke
 • oslikavanje figura i drugih ukrasnih kerami?kih predmeta
 • izrada lutaka, odje?e i pribora za lutke
 • izrada životinjskih igra?aka
 • izrada i presvla?enje dugmadi
 • izrada raznovrsnih proizvoda - izrada predmeta za uspomenu i suvenira, izrada umjetnog cvije?a od tkanine i papira i izrada cvjetnih aranžmana od umjetnog i suhog cvije?a
 • popravak predmeta za osobnu uporabu i ku?anstvo ukoliko nisu povezani s proizvodnjom, trgovinom na veliko ili trgovinom na malo
 • popravak elektri?nih aparata za ku?anstvo, uklju?uju?i radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu
 • popravak satova i nakita
 • popravci - precizno mehani?arski za opti?ke instrumente
 • krpanje i manje prepravljanje odje?e, te popravak ?arapa
 • pružanje savjeta o ra?unalnoj opremi (hardware-u)
 • savjetovanje i pribavljanje programske opreme (software-a)
 • ra?unovodstveni, knjigovodstveni poslovi te poslovi poreznog savjetovanja
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja
 • savjetovanje i drugi poslovi u arhitektonskoj djelatnosti
 • izrada nacrta strojeva i industrijskih postrojenja
 • inženjering, projektni menadžment i projektiranje u arhitekturi i gra?evinarstvu
 • izrada projekata za kondicioniranje zraka, hla?enje, projekata sanitarne kontrole i kontrole zaga?ivanja i projekata akusti?nosti
 • prevo?enje
 • poslovno posredništvo tj. dogovaranje kupnje ili prodaje manjih ili srednjih koli?ina robe
 • modno dizajniranje tkanine, odje?e, obu?e, nakita, namještaja i druge unutrašnje dekoracije, ostalih modnih proizvoda, kao i drugih proizvoda za osobnu potrošnju
 • djelatnost unutrašnjih dekoratera
 • djelatnost dizajnera štandova
 • masaža lica, manikiranje, pedikiranje, šminkanje.

Obrtnik može promijeniti sjedište obrta. Promjenu sjedišta obrta obrtnika prijavljuje županijskom uredu za gospodarstvo odnosno uredu Grada Zgreba, koji o tome donosi  rješenje i upisuje promjenu sjedišta obrta u obrtni registar. Ako obrtnik mijenja sjedište obrta na podru?ju druge županije uz prijavu je dužan priložiti i obrtnicu.


Nalazite se ovdje: Home Savijeti Obrt Kako otvoriti obrt

Novosti i propisi

Vodite brigu o svojim financijama - Budite u tijeku s novim propisima - Poveži te se s nama .

Kontaktirajte nas

Stojimo Vam na raspolaganju za sve upite, nedoumice - slobodno nas nazovite.

 • Tel: 035-441-441
 • Fax: 035-400-802
 • Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Web: http://nit.alar-m.hr
 • Web: http://www.alar-m.hr