Nit knjigovodstvene usluge

vl.Sanja Jerković

Zanimljivo

s-Kako otvoriti obrt1

Kako otvoriti obrt

elite li otvoriti obrt, trebate se obratiti upanijskom uredu za gospodarstvo, prema mjestu sjedita budu?eg obrta. Moete se obratiti i u servis Hitro.hr. Prije odlaska razmislite o imenu kje elite dati svome obrtu i o djelatnostima kojma ?ete se baviti.

Otvaranje obrta se odvija u tri koraka: odabir vrste obrta, prikupljanje dokumentacije te predaja dokumentacije i uplata pristojbi.

1. Odabir vrste obrta

U prethodnom poglavlju su navedene i objanjene vrste obrta, to zna?i da prilikom otvaranja obrta osoba moe birati izme?u:

 • Slobodnog obrta

 • Vezanog obrta

 • Povlatenog obrta.

2. Prikupljanje dokumentacije

Potrebna dokumentacija za otvaranje obrta je:

Obrasci za registraciju

Za registraciju obrta potrebno je ispuniti i priloiti sljede?e obrasce:

 1. Prijava za upis u obrtni registar

 2. Registarski list RL 1 - podaci o obrtu

 3. Registarski list RL 2 - podaci o izdvojenom pogonu (ako ima izdvojenih pogona)

 4. Registarski list RL 3 - podaci o djelatnostima

 5. Tiskanica 1 - podaci o vlasniku obrta.

Uz ispunjene obrasce potrebno je priloiti i sljede?e:

 1. presliku osobne iskaznice (za hrvatske dravljane)

 2. presliku putne isprave i potvrdu o prijavi boravita u RH na odre?enoj adresi ili presliku osobne iskaznice, ako osoba ima prebivalite u RH (za strane dravljane)

 3. potvrdu o radnoj sposobnosti ako je za konkretnu djelatnost ona potrebna (od lije?nika specijalista medicine rada)

 4. potvrdu o osposobljenosti, majstorskom ispitu ili svjedodbu ili izjavu onoga tko prijavljuje obrt da ?e zaposliti radnika s odgovaraju?om stru?nom spremom (za vezane i povlatene obrte)

 5. dokaz o uplati upravne pristojbe (biljezi i uplata na ra?un odnosne upanije)

 6. dokaz o uplati za obrtnicu.

Obrtnicu ne pla?aju:

 1. branitelji sudionici Domovinskog rata (potvrda MORH-a ili iskaznica branitelja)

 2. osobe prijavljene na Zavodu za zapoljavanje koje su starije od 45 godina ili imaju vie od 20 godina staa (dokaz: evidencijski karton HZZ-a ili radna knjiica) i

 3. osobe koje otvaraju obrt sa sjeditem na otocima i na podru?ju od posebne dravne skrbi.

Ostali uvjeti za upis obrta koji se pribavljaju po slubenoj dunosti:

 1. Potvrda Ministarstva pravosu?a (prema mjestu prebivalita) da osobi koja otvara obrt pravomo?nom sudskom presudom nije izre?ena sigurnosna mjera zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje

 2. Potvrda prekrajnog suda (prema mjestu prebivalita) da osobi koja otvara obrt pravomo?nim rjeenjem o prekraju nije izre?ena zatitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje.

Kod izrade pe?ata sa sobom morate imati:

 1. Rjeenje o upisu obrta u obrtni registar ili obrtnicu.

Kod otvaranja ra?una sa sobom morate imati:

 1. Rjeenje o upisu obrta u obrtni registar

 2. Pe?at

 3. Osobna iskaznica.

Kod prijave na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje potrebno je imati sa sobom sljede?e:

Za vlasnika obrta:

 1. Rjeenje o upisu obrta u obrtni registar

 2. Prijava o obvezniku uplate doprinosa (tiskanica 1)

 3. Prijava za osnovno zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu (tiskanica 2)

 4. Umjesto tiskanice M-11P potrebno je priloiti tiskanicu T-P-2 (Evidencija o zaprimljenim dokumentima - interna tiskanica koju izdaje HZMO pri preuzimanju dokumentacije, iz koje se vidi registarski broj obveznika).

Za zaposlenika:

 1. Ugovor o radu

 2. Tiskanica M-11P.


Zajedni?ko obavljanje obrta

Ako dvije ili vie fizi?kih osoba ele zajedni?ki obavljati obrt, pored navedenog moraju priloiti i ugovor o me?usobnim odnosima (ugovor o ortakluku) ovjerenog od strane javnog biljenika. U slu?aju obavljanja vezanog obrta dovoljno je da samo jedna osoba ispunjava uvjet stru?ne spreme.

3. Predaja dokumentacije i uplata pristojbi

Fizi?ka osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje obrta, postaje obrtnikom kad se upie u obrtni registar.
Rjeenje o upisu obrta u obrtni registar i obrtnicu preuzima se na alteru servisa HITRO.HR. Po primitku obrtnice potrebno je izraditi pe?at i otvoriti ra?un.

Nakon upisa u obrtni registar obrtnik je duan po?eti obavljati obrt u roku od godine dana, a najkasnije 8 dana prije po?etka rada obvezan je prijaviti po?etak obavljanja obrta.
Potrebno je i prijaviti se u sustav zdravstvenoga osiguranja u podrunicu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Kod otvaranja obrta postoje i odre?eni trokovi, a to su:

 • upravna pristojba u iznosu od 270,00 kn (250,00 kn + 20,00 kn biljega)

 • troak obrtnice 200,00 kn

 • uvjerenje o nekanjavanju 60,00 kn (30,00 kn + 30,00 kn biljega)

 • lije?ni?ko uvjerenje (cca 350,00 kn)

 • prilikom upisa u obrtni registar (najkasnije godinu dana od registracije) 70,00 kn.

Tvrtka obrta i sjedite obrta


Tvrtka obrta je ime pod kojim obrt posluje. Ime obrta treba upu?ivati na djelatnost koja ?e se obavljati. Tvrtka mora sadravati naziv obrta, oznaku, ime i prezime obrtnika i sjedite, a moe sadravati i posebne oznake.

Primjer:
Gra?evinski obrt MARKO
vl. Marko Markovi?
Koprivnica, Koprivni?ka bb

Tvrtka obrta mora biti istaknuta na ulazu u sjedite obrta i izdvojene pogone u kojima se obavlja obrt ili na mjestu gdje se obrt obavlja ako se radi o obrtima za koje nije potreban prostor.

Sjedite obrta je mjesto u kojem se obavlja obrt, a ako za isto nije potreban prostor, sjedite obrta je mjesto u kojem obrtnik ima prebivalite. Osim u sjeditu obrt se moe obavljati i u vie prostora (izdvojenih pogona). Izdvojeni pogon mora odgovarati uvjetima, kao i prostor sjedita obrta. U svakom izdvojenom pogonu u kojem se obavlja slobodni obrt obrtnik je duan imenovati poslovo?u koji ispunjava propisane op?e uvjete za vo?enje obrta. Kada se u izdvojenom pogonu obavlja vezani obrt, obrtnik je duan imenovati stru?nog poslovo?u koji ima uvjete za vo?enje vezanog obrta. Izdvojeni pogon prijavljuje se nadlenom uredu na ?ijem se podru?ju nalazi prostor.

Obrti koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama propisani su Pravilnikom o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama, a to su sljede?e djelatnost:

 • ru?na izrada gotovih tekstilnih proizvoda od svih vrsta tekstilnih materijala
 • izrada ukrasnog pribora, vrpci, resa, pompona
 • izrada ?ipki u vrpcama ili u motivima vezanih tkanina
 • izrada pletenih i kuki?anih pulovera, jakni, prsluka i sl. proizvoda - ru?no pletenje
 • izrada po mjeri odje?e od koe i imitacije koe
 • izrada po mjeri ostale vanjske odje?e - ivanje po mjeri
 • izrada po mjeri ivanog rublja od tkanog, pletenog ili kuki?anog tekstila, ?ipke itd. za mukarce, ene, djecu - izrada steznika i pojaseva
 • izrada eira i kapa
 • izrada ostalih odjevnih predmeta: rukavica, remena, alova, kravata, mreica za kosu
 • izrada krznenih pokrivala za glavu
 • izrada proizvoda od krzna
 • izrada remena za satove, osim metalnih
 • izrada gornjih dijelova obu?e i papu?a
 • izrada okvira za slike
 • izrada sjenila za svjetiljke od papira i kartona
 • izrada sjenila za svjetiljke od plastike
 • slikanje na staklu
 • izrada staklenih sjenika za svjetiljke
 • oslikavanje figura i drugih ukrasnih kerami?kih predmeta
 • izrada lutaka, odje?e i pribora za lutke
 • izrada ivotinjskih igra?aka
 • izrada i presvla?enje dugmadi
 • izrada raznovrsnih proizvoda - izrada predmeta za uspomenu i suvenira, izrada umjetnog cvije?a od tkanine i papira i izrada cvjetnih aranmana od umjetnog i suhog cvije?a
 • popravak predmeta za osobnu uporabu i ku?anstvo ukoliko nisu povezani s proizvodnjom, trgovinom na veliko ili trgovinom na malo
 • popravak elektri?nih aparata za ku?anstvo, uklju?uju?i radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu
 • popravak satova i nakita
 • popravci - precizno mehani?arski za opti?ke instrumente
 • krpanje i manje prepravljanje odje?e, te popravak ?arapa
 • pruanje savjeta o ra?unalnoj opremi (hardware-u)
 • savjetovanje i pribavljanje programske opreme (software-a)
 • ra?unovodstveni, knjigovodstveni poslovi te poslovi poreznog savjetovanja
 • istraivanje trita i ispitivanje javnog mijenja
 • savjetovanje i drugi poslovi u arhitektonskoj djelatnosti
 • izrada nacrta strojeva i industrijskih postrojenja
 • inenjering, projektni menadment i projektiranje u arhitekturi i gra?evinarstvu
 • izrada projekata za kondicioniranje zraka, hla?enje, projekata sanitarne kontrole i kontrole zaga?ivanja i projekata akusti?nosti
 • prevo?enje
 • poslovno posrednitvo tj. dogovaranje kupnje ili prodaje manjih ili srednjih koli?ina robe
 • modno dizajniranje tkanine, odje?e, obu?e, nakita, namjetaja i druge unutranje dekoracije, ostalih modnih proizvoda, kao i drugih proizvoda za osobnu potronju
 • djelatnost unutranjih dekoratera
 • djelatnost dizajnera tandova
 • masaa lica, manikiranje, pedikiranje, minkanje.

Obrtnik moe promijeniti sjedite obrta. Promjenu sjedita obrta obrtnika prijavljuje upanijskom uredu za gospodarstvo odnosno uredu Grada Zgreba, koji o tome donosi rjeenje i upisuje promjenu sjedita obrta u obrtni registar. Ako obrtnik mijenja sjedite obrta na podru?ju druge upanije uz prijavu je duan priloiti i obrtnicu.


Nalazite se ovdje: Home Savijeti Obrt Kako otvoriti obrt

Novosti i propisi

Vodite brigu o svojim financijama - Budite u tijeku s novim propisima - Povei te se s nama .

Kontaktirajte nas

Stojimo Vam na raspolaganju za sve upite, nedoumice - slobodno nas nazovite.

 • Tel: 035-441-441
 • Fax: 035-400-802
 • Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Web: http://nit.alar-m.hr
 • Web: http://www.alar-m.hr